תנאי שימוש ומדיניות האתר

1. מבוא:
א. אתר https://sayla.co.il (להלן: “האתר”), מופעל על ידי “סיילה” “SAYLA” ע.מ 300128220 (להלן: ” מפעילת האתר”).
ב. האתר מציע למכירה אונליין בגדי נשים וכיסויי ראש מקוריים של המעצבת הילה יאיר ומציע שירותי סטיילינג.
ג. האמור בתקנון זה בלשון נקבה, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
ד. אנא קראי את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהירה כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
ה. מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

2. הצהרת המשתמשת וזכות השימוש באתר
א. המשתמשת מתחייבת לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהירה כי היא יודעת שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ כלשהו.
ב. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
ג. תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בינך לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
ד. תנאי שימוש אלו יהיו מחייבים ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
ה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

3. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:
א. רכישה דרך האתר תדרוש מסירת פרטים כגון : דואר אלקטרוני, , פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, כתובת, עיר.
ב. מערכת האתר מאפשרת ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של הפריטים המוצעים על ידי מפעילת האתר באמצעות האינטרנט.
ג. כל משתמשת רשאית להשתתף בהליך רכישה ולהפוך ללקוחה במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
ד. המשתמשת הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
ה. המשתמשת הינה בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף.
ו. המשתמשת הינה בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
ז. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי בלבד.
ח. עמלות סליקה של חברות האשראי יחולו על המשתמשת בלבד.
ט. לצורך תהליך השלמת הרכישה ייתכן כי לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת תידרשי ע”י המערכת לאמת את זהותך ע”י קוד שיישלח אלייך בהודעת SMS או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית מפעילת האתר לשנות מעת לעת.
י. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע”י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר אינו שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמשת לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמשת ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
יא. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
יב. המשתמשת מצהירה בזאת שהפרטים האישיים שהיא מוסרת לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותה האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

4. הפריטים הנמכרים באתר:
א. הפריטים הנמכרים באתר הם פריטי אופנה כגון : בגדי נשים וכיסויי ראש מקוריים של המעצבת הילה יאיר. מפעילת האתר מייצרת ו/או מייבאת ו/או משווקת את המוצרים המוצעים למכירה דרך האתר.
ב. מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון הפריטים המוצגים ברשימת הפריטים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהפריטים ברשימת הפריטים או להוציא איזה מהפריטים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
ג. מובהר בזאת, כי אופן הצגת הפריטים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר.
ד. יובהר כי תמונות הפריטים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר.
ה. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת הפריטים באתר, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של הפריטים והאתר ו/או הרכישות המתבצעות בו אינם לשימוש מסחרי אלא פרטי בלבד.
ו. מפעילת האתר שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.
ז. מחירי הפריטים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהפריטים המופיעים באתר.
ח. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי הפריטים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
ט. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי הפריטים לפני תום הליך בחירת הפריטים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם פריט ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת הפריטים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
י. פריטים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוחה.
יא. במידה ופריט מסוים אינו זמין לרכישה, מפעילת האתר תודיע על כך ללקוחה בהקדם האפשרי, במידה והלקוחה לא ימצא פריט אחר, תבוטל הזמנתה וכספה יוחזר לו.
יב. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הפריטים יהיו זמינים לאספקה ולמשתמשת לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.
יג. המחירים באתר כוללים מע”מ.

5. שעות הפעילות ברכישה באתר:
א. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
ב. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 9:00-16:00.
ג. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.

6. משלוחים:
א. שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת פריטים באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל.
ב. האזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ”י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת האתר.
ג. יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
ד. אספקת פריטים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת פריטים כאמור.
ה. אספקת הפריטים הינה בכפוף לחברות המשלוחים עמם תעבוד מפעילת האתר.
ו. אספקת פריטים כאמור תתבצע ע”י משלוח עד לבית הלקוחה ותחויב בדמי משלוח, כפי שיופיע באתר מעת לעת.
ז. זמן האספקה הינו עד 5 ימי עסקים ובאזורים מרוחקים עד 7 ימי עסקים.
ח. דמי המשלוח יחולו על הלקוחה בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
ט. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
י. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת הפריטים, לא תהיה הלקוחה ו/או מי מטעמה במען שבוקשה הזמנת הפריטים על ידי הלקוחה, והלקוחה לא תאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינה מאשרת השארת ההזמנה ליד דלת ביתה או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות, ועל המזמינה תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמינה, לא תפטור אותה מתשלום ההזמנה שבוצע על ידה.
יא. במשלוח הפריטים בשנית תחויב הלקוחה בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
יב. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוחה השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענה או במקום אחר הסמוך למענו, מסכימה ומאשרת הלקוחה, כי האחריות בדבר הפריטים הינה שלה בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא תוכל לבוא המזמינה בטענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר.
יג. אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוחה מחובת התשלום בגין האספקה.
יד. ניתן יהיה לבצע איסוף עצמי בתיאום מראש מול מפעילת האתר.

7. החזרת פריטים, ביטול עסקה ושינוי הזמנה:
א. החזרת פריטים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק לפי דיני מדינת ישראל, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
ב. ביטול עסקה שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה יתאפשר במידה ומחיר הפריט הינו מעל 50 ₪.
ג. לא ניתן להחזיר בגדי ים והלבשה תחתונה.
ד. ביטול עסקה של דברי ביגוד שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה יעשה מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה ולא נעשה שימוש בפריט, במקרה זה ינוכו 5% מגובה העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, כמו כן דמי משלוח לא יוחזרו.
ה. ביטול עסקה של פרטי אופנה שהם לא ביגוד שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה יעשה תוך 14 ימים מיום הרכישה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה ולא נעשה שימוש בפריט, במקרה זה ינוכו 5% מגובה העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם,
ו. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי עמו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה (כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים- תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודד- תזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה).
ז. במידה ויחולו עמלות סליקת אשראי בגין ביטול העסקה הן יחולו על הלקוחה בלבד.
ח. כמו כן במידה והלקוחה תרצה לקבל זיכוי ו/או להחליף את הפריטים בהתאם לזמנים האמורים לעיל במקום לבטל היא תוכל לעשות כך.
ט. במקרה שיתגלה פגם בפריט אשר מקורו במפעילת האתר, על הלקוחה להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמינה בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדה.
י. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב פריטים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מפעילת האתר.
יא. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיפים אלו מעבר להחלפה ו/או החזרה ו/או השלמה אחת בלבד, תחייב את המזמינה בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח
יב. על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו בעקבות פגם בפריט בלבד, על המוצר/ים מוחזר/ים להיות באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש.

8. מבצעי מכירות:
א. מעת לעת יימכרו פריטים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
ב. במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.
ג. מבצעים וקופונים רלוונטיים לפריטים המוצעים באתר, למעט אלו שכבר נמצאים ב- SALE, אין כפל הנחות.

9. קישורים והפניות באתר:
א. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “קישורים”).
ב. אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
ג. קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
ד. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
ה. כל התקשרות בין המשתמשת לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותה ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
ו. מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
ז. אנו ממליצים למשתמשת לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
ח. מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמשת או לרכושה כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

10. אחריות:
א. מפעילת האתר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמינה באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.
ב. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעלת הכרטיס ,ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
ג. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמינה במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו פריטים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של רשת החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות מפעילת האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
ד. המזמינה תישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצעה המזמינה בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתה, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
ה. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמינה פוטרת את מפעילת האתר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לה ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
ו. מפעילת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמינה ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
ז. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין מפעילת האתר אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
ח. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר הפריטים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמינה.
ט. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון הפריטים.
י. התמונות הינן להמחשה בלבד.
יא. האתר מוצע לציבור “כמות שהוא” (“As Is”).
יב. הנך משחררת בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

11. הפסקת שימוש ושיפוי:
א. מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותה של כל משתמשת בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא תעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
ב. במידה וחלה הפרה מצד המשתמשת בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמה והפרטים הידועים לה אודותיה בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
ג. המשתמשת תשפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמשת כתוצאה מכך שהמשתמשת לא תקיים הוראות תקנון זה ו/או תפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמשת מסה לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליה של המשתמשת, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
ד. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על הפריטים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמשת בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לה כספה, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלה בקשר עם מקרים כאמור.

12. המחאת זכויות וחובות
א. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמשת, ובלבד שזכויות המשתמשת, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
ב. במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמשת שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמשת מסכימה לכך מראש.

13. קניין רוחני וזכויות יוצרים:
א. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
ב. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
ג. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
ד. המשתמשת מתחייבת שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
ה. המשתמשת מתחייבת שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
ו. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמשת ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמשת תישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמשת עצמה בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמשת, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

14. תנאים נוספים:
א. המחירים המוצגים באתר, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ב. השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

15. יצירת קשר:
א. אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא”ל: _____________________ או בטלפון : ____________________ בשעות הפעילות של שירות הלקוחות.

סגור
התחבר
סגור
סל קניות (0)

אין מוצרים בסל הקניות. אין מוצרים בסל הקניות.

Languageפתח צ'אט
1
צריכים עזרה?
היי! אנו חנות המותג SAYLA, אנו שמחים שהגעת אלינו, איך נוכל לעזור?
לכל שאלה השאירי לנו הודעה כאן למטה!
דילוג לתוכן